Hallberg-Rassy 312

 
770-1354*
 
60-770211*
 
1357
!